Tag : Clouds

The destructing clouds .. I know you can’t

The destructing clouds Don’t bother me anymore For I am neither a tree Nor a ship tied on a shore Do not thunder in vain If you think I fear

संध्याचर

एकदा एखादी गोष्ट भावली की ती बदलू नये असं वाटण यात मात्र माणसाचा स्वार्थ नसतो … ती एक भीती असते कारण तीच गोष्ट जर निराळच वस्त्र , चेहरा घेऊन आली

Skip to toolbar